top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN VDP PERSONAL TRAINING

 

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

 

De organisatie: VDP Personal Training. Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van VDP Personal Training waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij Serge van der Pluijm(VDP Personal Training)

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij VDP Personal Training voor het deelnemen van sportieve activiteiten van VDP Personal Training. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van VDP Personal Training geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zich voor het gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

 

ARTIKEL 3 INTAKEPROCEDURE

 

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de klant, alvorens hij of zij deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het intake formulier en algemene voorwaarden dienen volledig ingevuld en ondertekend aan VDP Personal Training te worden afgegeven. Pas na ontvangst van het voorgaande zal er begonnen worden met de trainingssessies. Alleen een proeftraining kan gegeven worden voor het volledig invullen van het intakeformulier.

 

ARTIKEL 4 TIJDSTIP EN PLAATS

 

Bij bevestiging van inschrijving zal VDP Personal Training meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is VDP Personal Training bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Verhindering dient 24 uur voordat de training begint bekend gemaakt te worden. Dit geldt zowel voor VDP Personal Training als ook de klant. VDP Personal Training biedt losse trainingen en abonnementen aan. Bij de abonnementen kunnen trainingen alleen verzet worden en niet afgezegd. Bij losse trainingen of strippenkaart kan de training tot 24 uur van te voren worden afgezegd.

 

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 

Op VDP Personal Training rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. VDP Personal Training voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat VDP Personal Training niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

 

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID

 

Voor elke door VDP Personal Training aanvaarde opdracht geldt een inspanningsverplichting. VDP Personal Training kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. VDP Personal Training is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. VDP Personal Training is niet aansprakelijk wanneer bij VDP Personal Training, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. VDP Personal Training is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De klant verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen VDP Personal Training wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die VDP Personal Training aanbiedt. De klant is wel aansprakelijk wanneer VDP Personal Training op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze klant. De klant dient VDP Personal Training te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

 

ARTIKEL 7 BETALINGSVOORWAARDEN

 

De betaling van de training geschiedt via de Paypro, contant of per betalingsverzoek. De betaling voor losse trainingen worden vooraf gedaan. Het moment van betalen bij abonnementen wordt door VDP Personal Training bij aanvang doorgegeven. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is VDP Personal Training gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is.

Bij opzegging stopt het abonnement op de eerste dag van de eerst volgende periode. De betalingsverplichting blijft aanhouden voor de gehele huidige periode. 

 

Indien VDP Personal Training over dient te gaan tot incasso van haar vordering, is de klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag VDP Personal Training een bedrag van € 4,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van VDP Personal Training is het BTW-tarief van 0% van toepassing. De genoemde prijzen zijn vrijgesteld van BTW.

 

ARTIKEL 8 ZIEKMELDING

 

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan VDP Personal Training. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de losse training doorberekend. Bij een abonnement, zullen de klant en VDP Personal Training bij ziekmelding de trainingen verplaatsen naar een ander moment. Als de ziekmelding of blessure langdurig zijn kunnen de klant en VDP Personal Training in overleg tot een andere conclusie komen. De klant en VDP Personal Training hebben een inspanningsverplichting om trainingen dan ook op een ander tijdstip te laten plaatsvinden. 

 

ARTIKEL 9 OVERMACHT, VAKANTIES EN ALGEMENE ERKENDE FEESTDAGEN

 

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. VDP Personal Training is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden, de afspraak wordt verzet of de klant wordt vrijgesteld van betaling. Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd.

 

ARTIKEL 10 GEZONDHEID

 

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met VDP Personal Training aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan VDP Personal Training.

 

ARTIKEL 11 VERTROUWELIJKHEID

 

VDP Personal Training is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van VDP Personal Training gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

 

ARTIKEL 12 INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de klant zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door VDP Personal Training voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van VDP Personal Training. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van VDP Personal Training. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van VDP Personal Training zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door VDP Personal Training ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door VDP Personal Training zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

 

ARTIKEL 13 GESCHILLEN

 

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot VDP Personal Training. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar VDP Personal Training is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

 

ARTIKEL 14 ABONNEMENT CREDITS

Een abonnement geeft de klant het recht op een bepaald aantal trainingen per week. Zoals in voorgaande artikelen benoemd kan een training niet zomaar worden afgezegd. Deze zal moeten plaatsvinden op een ander tijdstip in dezelfde week. Alleen in onderling overleg kunnen credits worden meegenomen naar andere weken in dezelfde maand.

ARTIKEL 15 PRIJSVERHOGING

Vanwege de aanhoudende hoge inflatie is VDP Personal Training genoodzaakt vaste terugkerende prijsverhogingen door te voeren op 1 januari en 1 juni van het jaar. De verhoging is 1,5%.  

 

bottom of page